Polityka prywatności

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Katarzyna Trząsalska-Spyt prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Trząsalska-Spyt z siedzibą w Gdańsku przy ul. Moniuszki 4, 80-274 Gdańsk;

 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
  • kontaktu z Klientem oraz zawarcia i obsługi danej umowy na świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Pana / Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania (operatorzy pocztowi, firmy kurierskie; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych; podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi; kontrahenci lub klienci Kancelarii; Banki – w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych) oraz podmiotów i organów, względem których Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana / Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Kancelarię na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który z powyższych okresów będzie dłuższy;

 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie warunkuje zawarcie lub wykonywanie umowy.

 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.