Zakres usług

Prawo cywilne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje:

 • uczestnictwo w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (udział w posiedzeniach, sporządzenie pism procesowych, analiza przebiegu sprawy i podejmowanie innych czynności w porozumieniu z Klientem),
 • sporządzanie środków odwoławczych od nieprawomocnych orzeczeń sądu pierwszej instancji (apelacja lub zażalenie),
 • sporządzanie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego,
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 • tworzenie i opiniowanie umów,
 • analizę dokumentów w kontekście podstaw do wniesienia pozwu, apelacji, skargi kasacyjnej;
 • prowadzenie negocjacji celem przedsądowego zakończenia sporu,
 • reprezentację w zakresie m.in.:
 • ochrony dóbr osobistych i własności,
 • dochodzenia roszczeń,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • spadków,
 • podziału majątku,
 • zniesienia współwłasności,
 • ochrony własności,
 • ochrony posiadania,
 • zmian w księdze wieczystej,
 • doradztwo prawne w/w zakresie i innych.

Prawo karne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje:

 • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obronę oskarżonego w postępowaniu przed sądem I instancji, apelacyjnym lub w toku postępowania kasacyjnego,
 • obronę obwinionego o wykroczenie w postępowaniu przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentację (sporządzanie wniosków oraz zażaleń, udział w posiedzeniach sądowych) skazanego w sprawach:
  1. kary łącznej,
  2. warunkowego przedterminowego zwolnienia
  3. odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  4. zawieszenia wykonania kary odroczonej,
  5. przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • reprezentację skazanego w sprawach o ustanowienie dozoru elektronicznego,
 • reprezentację pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • pomoc w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz zastosowania innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego (apelacji, kasacji, zażaleń),

Prawo pracy

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje:

 • opiniowanie umów o pracę,
 • reprezentowanie w sprawach dot. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika,
 • opiniowanie regulaminów i innych aktów wewnątrzzakładowych,
 • reprezentowanie w sprawach związanych z wypadkiem przy pracy,
 • reprezentowanie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • reprezentowanie w sprawach dot. wynagrodzenia za pracę, pracy w godzinach nadliczbowych,
 • doradztwo prawne w ww. zakresie.

Prawo rodzinne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria oferuje doradztwo oraz reprezentację strony przed sądami wszystkich instancji w następujących sprawach:

 • o rozwód,
 • alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie),
 • dotyczących władzy rodzicielskiej
 • o kontakty z dzieckiem,
 • podziału majątku wspólnego małżonków,
 • o separację lub unieważnienie małżeństwa,
 • związanych z uznaniem,  ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa,
 • dotyczących ubezwłasnowolnienia oraz kurateli,
 • o przysposobienie.

Prawo spadkowe

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego Kancelaria oferuje doradztwo oraz reprezentację strony przed sądami wszystkich instancji w następujących sprawach:

 • nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • o zachowek, zapis oraz działu spadku.

Prawo administracyjne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria oferuje:

 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa administracyjnego przed organem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym,
 • reprezentację w sprawach o wznowienie postępowania administracyjnego, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
 • reprezentację w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami,
 • reprezentację w sprawach ze skarg na akty prawa miejscowego (np. plan zagospodarowania przestrzennego),
 • reprezentację w sprawach reprywatyzacyjnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, wezwań do usunięcia naruszeń prawa,
 • doradztwo prawne ww. zakresie.

Windykacja

W ramach windykacji należności Kancelaria oferuje:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • negocjacje pomiędzy stronami,
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew w sprawach o zapłatę,
 • reprezentację przed sądem I instancji oraz sporządzanie środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń, skargi kasacyjnej),
 • dochodzenie zasądzonej kwoty na drodze egzekucji komorniczej (postępowania egzekucyjnego).

Sporządzenie umów, regulaminów itp.

W ramach pomocy prawnej z zakresu umów Kancelaria oferuje:

 • sporządzanie i analizę umów,
 • opiniowanie i weryfikowanie dokumentów przedłożonych przez Klienta,
 • sporządzanie projektów listów intencyjnych, ofert handlowych, porozumień, regulaminów, protokołów, uchwał,
 • prowadzenie mediacji i zawieranie ugód,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • doradztwo prawne ww. zakresie

Prawo spółek handlowych

W zakresie pomocy prawnej z zakresu prawa spółek handlowych Kancelaria oferuje:

 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego,
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki,
 • dokonywanie rejestracji zmian w KRS,
 • reprezentację spółek przed sądami powszechnymi,
 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa gospodarczego,
 • negocjowanie umów,
 • doradztwo przy zakładaniu spółek osobowych, tj. spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo akcyjnych, a także spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej,
 • tworzenie wewnętrznych dokumentów spółki tj. projektów uchwał i innych aktów niezbędnych w bieżącej działalności,
 • dokonywanie przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
 • reprezentowanie spółek i organów spółek w sporach sądowych,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych.

Prawo autorskie i własności intelektualnej

W zakresie pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego oraz własności intelektualnej Kancelaria oferuje

 • przygotowywanie i analiza umów prawa autorskiego (umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy o stworzenie utworu, umowy licencyjne),
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.

Odszkodowania

W zakresie pomocy prawnej z zakresu spraw o odszkodowania Kancelaria oferuje:

 • doradztwo orazreprezentację sprzed sądem (udział w posiedzeniach, sporządzenie pism procesowych, analiza przebiegu sprawy i podejmowanie innych czynności w porozumieniu z Klientem) w sprawach o:
 • zadośćuczynienie za krzywdę,
 • odszkodowanie za koszty leczenia,
 • odszkodowanie za utracone lub zniszczone mienie,
 • rentę na przyszłość dla osoby poszkodowanej.

Prawo mieszkaniowe

W zakresie pomocy prawnej z zakresu spraw mieszkaniowych Kancelaria oferuje:

 • analizę umów deweloperskich i umów przedwstępnych,
 • przygotowywanie, negocjowanie oraz analizę umów najmu,
 • przygotowywanie dokumentów przy zakupie bądź sprzedaży nieruchomości wraz z dokonaniem odpowiednich wpisów w księdze wieczystej,
 • reprezentowanie strony przed sądem w sprawach o zapłatę czynszu, a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu;
 • reprezentację przed sądem w sprawach o eksmisję,
 • reprezentację w sprawach dot. uchwał spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 • porady prawne w sprawach mieszkaniowych, lokatorskich i spółdzielczych.